Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Obecné kompostovisko

Od 8. júna 2011 je v prevádzke OBECNÉ KOMPOSTOVISKO, ktoré sa nachádza na PD Lozorno, je označené informačnými tabuľami - šipkami (vchod z južnej strany areálu pri železničnej trati).

Na obecnom kompostovisku sa môžu kompostovať len biologické odpady odpady zo záhrad (lístie, drevná štiepka, slama, seno, čerstvá tráva, zvyšky z ovocia a zeleniny). Jedná sa výlučne o biologické odpady rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú pri údržbe verejnej alebo súkromnej zelene a pri pestovaní plodín v záhradách.

Biologický odpad zo záhrad Vám na obecnom kompostovisku prevezme poverený pracovník.
Na obecnom kompostovisku sa nesmú kompostovať odpady živočíšneho pôvodu, odpady z ČOV, žúmp a septikov.
Obecné kompostovisko je otvorené počas roka v stredu od 15,00 do 18,00 a v sobotu od 9,00 do 15,00 hodiny.

  Prevádzková doba

Streda : 15,00-18,00 h
Sobota : 09,00-15,00 h.