Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 28.01.2020

Záchranné a ochranné zložky » Civilná ochrana

Civilná ochrana obyvateľstva

Úlohy a opatrenia obce na úseku civilnej ochrany (CO) obyvateľstva.

 • informuje obyvateľstvo, koordinuje plnenie úloh, aktivuje jednotky CO obce
 • zabezpečuje výdaj materiálu CO a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva obce
 • realizuje hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu obce
 • vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a zásobovanie evakuovaným
 • vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a stanovuje režim obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (MU)
 • vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnej vojenskej správe
 • uskutočňuje opatrenia na ochranu života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie, ohrozenie životného prostredia a vzniku značných majetkových škôd v dôsledku živelnej pohromy, havárie resp. katastrofy


Varovné signály CO

 1. Všeobecné ohrozenie - varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku MU (mimoriadna udalosť) - 2 minútový kolísavý tón sirén (vojnový stav, počas vojny, ohrozenie v prípade vzdušného napadnutia územia štátu)
 2. Ohrozenie vodou - varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody - 6 minútový stály tón sirén
 3. Koniec ohrozenia - 2 minútový stály tón sirén bez opakovania
  (koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov MU (mimoriadnej udalosti)

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec.

  Rozhodnutie OÚ Malacky

Obvodný úrad Malacky, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia rozhodol o povinnosti obce Lozorno v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie a evakuácie zabezpečiť evakuáciu osôb. Kompletná informácia v PDF dokumente.

21.06.2011 | Upr.: 20.02.2012