Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 14.12.2019

Ako vybaviť » Tlačivá

Tlačivá

Výrub drevín

VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
02.01.2019 Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Lozorno - pdf    [514.93 KB] -
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - - pdf    [23.67 KB]

Životné prostredie

VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
20.03.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - - pdf    [15.55 KB]
20.03.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) - - pdf    [25.06 KB]

Rozkopávka cesty

VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
11.02.2011 Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie. - doc    [41.5 KB] pdf    [289.8 KB]
11.02.2011 Písomný záväzok - doc    [22 KB] pdf    [9.97 KB]

Stavebný úrad

VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
28.07.2017 Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd - doc    [35 KB] pdf    [266.34 KB]
27.07.2017 Zoznam príloh k žiadosti o povolenie na vodnú stavbu (studňu) - - pdf    [211.46 KB]
24.04.2015 Žiadosť na uskutočnenie vodnej stavby (stavebné povolenie - studňa) - doc    [31.5 KB] pdf    [70.47 KB]
24.04.2015 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska - vodná stavba, komunikácie a spevnené plochy - doc    [28.5 KB] pdf    [124.13 KB]
24.04.2015 Žiadosť na osobitné užívanie podzemných vôd a užívanie vodnej stavby (kolaudačné povolenie) - doc    [32 KB] pdf    [67.6 KB]
  Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby - rtf    [73.98 KB] pdf    [24.11 KB]
  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - rtf    [78 KB] pdf    [41.63 KB]
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby podnikajúce podľa osob. podm. a právnické osoby - rtf    [77.33 KB] pdf    [26.82 KB]
  Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - rtf    [62.72 KB] pdf    [21.69 KB]
  Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - rtf    [68.3 KB] pdf    [51.24 KB]
  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby - rtf    [60.21 KB] pdf    [6.95 KB]
  Ohlásenie drobnej stavby, stavebnej úpravy - doc    [52 KB] pdf    [216.53 KB]

Prípojky

VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
01.03.2011 Žiadosť o pripojenie na obecný vodovod a obecnú kanalizáciu - doc    [23.5 KB] pdf    [11.4 KB]

Ostatné

VloženéNázovhtmlPríloha 1Príloha 2
26.02.2019 Lozorské všelico - Žiadosť o povolenie ambulantného predaja, nepodnikatel - rtf    [67.89 KB] -
26.02.2019 Lozorské všelico - Žiadosť o povolenie ambulantného predaja, podnikateľ - rtf    [70.85 KB] -
26.02.2019 Lozorske vselico - Informácie pre predajcov - pdf    [499.17 KB] -
27.09.2017 Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla stavbe postavenej do 1.7.2015 - doc    [30.5 KB] pdf    [258.1 KB]
24.02.2017 Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla budove, postavenej po 01.07.2015 - rtf    [84.43 KB] pdf    [370.1 KB]
24.02.2017 Územnoplánovacia informácia - žiadosť - rtf    [45.88 KB] pdf    [188.57 KB]
24.02.2017 Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla stavbe postavenej do 1.7.2015 - doc    [30 KB] pdf    [258.12 KB]
16.10.2012 Žiadosť o povolenie informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia - doc    [49.5 KB] pdf    [277.39 KB]
23.09.2011 Žiadosť o prevod / o nájom nehnuteľnosti - doc    [44.5 KB] pdf    [613.17 KB]
  Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám - doc    [27.5 KB] pdf    [131.88 KB]