Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 24.02.2020

Samospráva » Oddelenia obecného úradu

Obecný úrad Lozorno

Oddelenia obecného úradu

Kancelária starostu

Telefón

E-mail

Sadloňová Silvia, Ing.

02/6920 4311

sadlonova@lozorno.sk

Oddelenie ekonomické a sociálnych vecí

Kovarovičová Mária

02/6920 4340

kovarovicova@lozorno.sk

Oddelenie miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a životného prostredia

Lenka Lachkovičová

02/6920 4317

dane@lozorno.sk 

Oddelenie obstáravania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov

   

Mgr. Aneta Košická

02/69204318

majetok@lozorno.sk

Oddelenie vnútornej administratívnej služby, registratúry, evidenčných činností, matriky a ľudských zdrojov

Bc. Monika Voltnerová

02/6920 4330

voltnerova@lozorno.sk

Oddelenie územného plánovania a stavebného úradu

Holý Tomáš, Bc.

Ing. Lucia Bičárová

0905107238

02/6920 4350

holy@lozorno.sk

bicarova@lozorno.sk

Oddelenie kultúry, vzdelávania a marketingu (CKV)

Mgr. Barbora Hurajová

02/6545 8433

centrum.kultury@lozorno.sk

Hlavný kontrolór obce

 

 

Ing. Anna Ševerová

 

 severova@lozorno.sk