Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.09.2020

Zoznam uznesení

Uznesenie z 3. zasadnutia OZ, dňa 25. 02. 2010

MVDr. V. Bečár informoval o hospodárskej a finančnej správe. Kontrolór obce Ing. Javúrek navrhol hospodársky výsledok za rok 2009 - 208 965,58 EUR previesť do rezervného fondu. 

MVDr. V. Bečár informoval a zhodnotil vecné a finančné plnenie kapitálových výdavkov za rok 2009. 

MVDr. V. Bečár oboznámil prítomných o plánovaných kapitálových výdavkoch na rok 2010. 

Poslanci odsúhlasili postupnosť kapitálových výdavkov nasledovne:

  1. Multifunkčné ihrisko v ZŠ.
  2. Vybavenie ZŠ.
  3. Chodník Huťan - vojenské bytovky.
  4. Rekonštrukcia ČOV.
    OZ v Lozorne menuje do funkcie preventivára obce požiarnej ochrany p. Jaroslava Urbana od 25. februára 2010 a ukladá prednostovi obce Foltýnovi J. predložiť návrh na mesačnú odmenu pre preventivára DHZ. 

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 7007/205 v k.ú. Lozorno zapísaná v KN „E" ako diel č. 10 o výmere 20 m2 a diel č. 11 o výmere 23 m2, v zmysle GP č. 12/2009 v cene 3,31 EUR/m2 v prospech Antona Rybára, bytom Lozorno č. 71/24 v 1/1 s tým, že poplatky spojené s prevodom do KN znáša v plnom rozsahu žiadateľ. 

- žiadosť o odkúpenie pozemku.

OZ v Lozorne berie na vedomie žiadosť Gašparoviča Jozefa a manž. Beaty, Lozorno č. 410 s tým, že najprv si musia pozemky vysporiadať v rámci terajšieho vysporiadania urbárskych pozemkov, ktoré prebieha v súčasnosti. 

OZ v Lozorne schvaľuje na základe žiadosti Hotela Karpatský dvor vyrobenie tabule pre parkovisko na Nám. sv. Kataríny na vyhradenie 16 parkovacích miest pre hotel Karpatský dvor v čase: Po - Št 16:00 - 07:00 hod. pre návštevníkov hotela a návštevníkov bohoslužieb. 

OZ v Lozorne schvaľuje finančnú čiastku 500 EUR na zakúpenie výstavných klietok na usporiadanie výstav organizácie Slovenského zväzu chovateľov Lozorno. 

P. Rušinová D. informovala prítomných a zrealizovaných akciách v Centre kultúry a vzdelávania. 

OZ v Lozorne schvaľuje vstupné na akcie v Centre kultúry a vzdelávania : 3,0 - 5,0 EUR / os., 0,50 - 1,0 EUR/os. pre deti, seniorov a ZŤP, zdarma - obecné oslavy a akcie bez nároku na honorár. 

OZ v Lozorne ukladá LOZORNO spol. s r.o. p. Foltýnovi (konateľovi) spracovať a podať výpoveď z nájomnej zmluvy na ambulanciu obvodného lekára MUDr. Cikoru v priebehu mesiaca marec 2010 s účinnosťou výpovednej lehoty (3-mesačnej) od 1. apríla 2010. Výpoveď doručiť do 31. marca 2010. 

OZ v Lozorne schvaľuje viazať rozpočtovú položku na r. 2010 na spracovanie rozpočtových dokumentov, ktoré predloží ŠK Lozorno na zasadnutie obecného zastupiteľstva týždeň pred riadne zvolaným valným zhromaždením ŠK. Po zhodnotení uvedeného budú finančné prostriedky 20 000,- EUR uvoľnené pre účely ŠK Lozorno, po uskutočnení valného zhromaždenia. 

OZ v Lozorne berie na vedomie pripomienky p. Šťastnej Vilmy, ohľadom riešenia úprav parku na Karpatskej ulici. Komisia pre životné prostredie v spolupráci s prednostom OÚ dorieši danú situáciu. 

Zoznam uznesení