Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 24.02.2020

Zoznam uznesení

Uznesenie zo 4. zasadnutia OZ, dňa 25. 03. 2010

P. Foltýn informoval o hospodárení a financovaní LOZORNO s r.o. za rok 2009, o pláne výstavby multifunkčného ihriska a o severnom obchvate Bratislavy. 

OZ odsúhlasilo zvolanie verejného zhromaždenia v apríli, na ktorom bude požadovať podporu formou petície proti výstavbe severného obchvatu varianta Senec-Pezinok-Lozorno. 

OZ žiada starostku o vyvolanie rokovania s predstaviteľmi obcí na trase Rohožník-Lozorno so zámerom upraviť dopravný režim nákladných vozidiel z Rohožníka priamo do Malaciek, s tým že sa obrátia na VÚC Bratislava na vykonanie opatrení na správu cesty II.triedy Lozorno-Rohožník. 

OZ schvaľuje žiadosť Jozefa a Beáty Gašparovičových ul. Lesná 410 o odpredaj časti pozemku o výmere 2 m2 a 12 m2, ďalej súhlasí s odpredajom časti pozemku manželom Hrabovským o výmere 10 m2 , súhlasí s odpredajom pozemku pod bytovkami všetkým vlastníkom bytov a súhlasí s dlhodobým prenájmom časti pozemku pred bytovkou. Žiadatelia si dajú vypracovať geometrický plán (GP) za účelom vypracovania kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy s tým, že náklady na uvedené znášajú žiadatelia. Ceny budú stanovené po predložení GP za obvyklé ceny. 

OZ berie na vedomie oznámenie p. Jozefa Foltýna o problematike trafostanice bez kolaudačného rozhodnutia v lokalite koniec Karpatskej ulice smerom na priehradu. 

OZ navrhuje vo veci predmetnej zmluvy „O poskytovaní právnych služieb" JUDr. P. Gromom spracovať a zaslať výpoveď predmetnej zmluvy (lehota 3 mesiace) neodkladne do 31.3.2010 a do budúceho zastupiteľstva požiadať finančnú komisiu o stanovisko ohľadne výdavkov spojených s touto zmluvou. Zodpovedný za spracovanie prednosta úradu a výpoveď bude potvrdená starostkou obce. 

OZ ukladá obci zabezpečiť výberové konanie na riaditeľku MŠ v zmysle zákona s termínom nástupu 1.7.2010. 

OZ súhlasí na základe ústnej žiadosti riaditeľa ZŠ s umiestnením 5 kamier v areáli ZŠ. 

OZ ukladá OÚ vyžiadať od kompetentnej organizácie statický posudok prípadného riešenia dopravných stavieb v obci konkrétne mosty ponad Suchý potok na Staničnej a Potočnej ulici, ktoré sú v havarijnom stave. 

OZ ukladá hlavnému kontrolórovi, finančnej komisii, priestupkovej komisii a obecnej polícii vypracovať riešenie postihov za neplnenie si povinností vyplývajúcich z VZN zo zákonov a iných nariadení a predložiť obecnému zastupiteľstvu k schváleniu. 

OZ súhlasí s vybudovaním viacúčelového ihriska v obci Lozorno s rozmermi 20x40 m spolufinancovaného obcou Lozorno v zmysle schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2010 vo výške 28.000 € schváleného Uznesením č. 87/2009 zo dňa 26.11.2009. 

Zoznam uznesení