Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Zoznam uznesení

Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 09. 06. 2010

Bol prerokovaný jeden bod, ku ktorému poslanci nemali pripomienky. MVDr. Bečár V. konštatoval, že rokovanie k tomuto bodu je bezpredmetné vzhľadom na skutočnosť, že po poslednej novele Zákona o obecnom zriadení, účinnej od 1.4.2010 je v kompetencii starostu menovanie a odvolávanie prednostu, ako aj vydávanie organizačného poriadku. Poslancami nebol prednesený žiaden návrh na vydanie uznesenia.

Zoznam uznesení