Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Zoznam uznesení

Uznesenie z 8. zasadnutia OZ, dňa 05. 08. 2010

OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 27. 11. 2010.  

OZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod so sídlom v Centre kultúry a vzdelávania, Zvončínska ul. 190/3. 

OZ schvaľuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné obdobie 2010-2014 počet poslancov obecného zastupiteľstva v počte 9. 

OZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisii v obci Lozorno v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou „Zásad". 

S účinnosťou od 1. zasadnutia OZ nasledovne:

Poslanec OZ: 33,20 € / zasadnutie

Predseda komisie: 20 €

Člen komisie: 10 €

Za spracovanie materiálu: 16,60 €

OZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Lozorno v novom volebnom období pre r. 2010 - 2014 na plný úväzok.

OZ schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí „Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Lozorne". Tento Rokovací poriadok nadobúda právoplatnosť dňom 1.12.2010. Zároveň dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok z 25.11.1994.

OZ berie na vedomie informáciu prednostky obce o Referende 2010.

OZ ruší uznesenie č. 13/2010 zo dňa 25.03.2010. 

OZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 9124/3, diel 4 o výmere 2 m2, diel 6 o výmere 12 m2 žiadateľom Jozefovi a Beáte Gašparových, ul. Lesná č. 410, Lozorno v cene 57 €/m2. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátane vypracovania GP si zabezpečia kupujúci na vlastné náklady. V kúpno-predajnej zmluve musí byť zakomponované vecné bremeno na kanalizačný zberač.

OZ schvaľuje na základe žiadosti Ivany Uhrovej a Jána Valíka, Riadok č. 565, Lozorno odpredaj časti pozemku o výmere cca 7,5 m2 v cene 3,32 €/m2 žiadateľom s tým, že vypracovanie GP a náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľností si žiadatelia zabezpečujú na vlastné náklady.

OZ schvaľuje odpredaj časti nehnuteľnosti parc.č. 9124/3 o výmere cca 10 m2 žiadateľom Ing. Milanovi Hrabovskému a Zuzane Hrabovskej, Lesná č. 410, Lozorno v cene 3,32 €/m2. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností, vrátane vypracovania GP si zabezpečia kupujúci na vlastné náklady. V kúpno-predajnej zmluve musí byť zakomponované vybudovanie bezbariérového prístupu.

OZ schvaľuje odpredaj časti nehnuteľnosti v k.ú. Lozorno, zapísanej na LV č. 4151 parc.č. 9124/3 diel 2 o výmere 35 m2 žiadateľom - vlastníkom bytov č. 1, 2, 3, 4 v bytovom dome Lesná č. 410 v cene á/3,32€/m2. GP. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do Katastra nehnuteľností si zabezpečia vlastníci na svoje náklady.

OZ schvaľuje dlhodobý prenájom, najdlhšie na dobu 50 rokov na časť nehnuteľnosti v k.ú. Lozorno LV č. 4151 parc.č. 9302/4, diel 4 o výmere cca 350 m2 v cene 1 € žiadateľom - vlastníkom bytov 1, 2, 3, 4. Geometrický plán pre vypracovanie zmlúv o prenájme si žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady a po dobu prenájmu budú hradiť obci daň z nehnuteľnosti.

OZ súhlasí s odpredajom parc.č. 6767/8 o výmere 30 m2 a parc.č. 6767/5 o výmere 18 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 54/2010, úradne overeným Správou katastra Malacky dňa 12.07.2010, odčlenením z obecného pozemku parc. registra „E" KN č. 7007/105 v k.ú. Lozorno, zapísaná na LV č. 4151 v cene 1 € v prospech Márie Karovičovej, Lozorno č. 75 v podiele 1/1 s tým, že poplatky spojené s prevodom do Katastra nehnuteľností znáša v plnom rozsahu žiadateľka.

OZ súhlasí s odkúpením od súkromných osôb p. Anny Osuskej a p. Sabiny Belčíkovej podľa GP č. 32/2010 schváleného Správou katastra Malacky novovytvorenú parcelu č. 9223/25 - orná pôda vo výmere 692 m2 do svojho vlastníctva v podiele 1/1, v zmysle predloženej kúpno-predajnej zmluvy. Zároveň splnomocňuje starostku podpisom kúpnej zmluvy.

OZ súhlasí s odkúpením od súkromných osôb p. Ulehlovej Zlatice, bytom Lozorno č. 98 a p. Ivety Marcišinovej, bytom Prídavková 14, Bratislava podľa GP č. 37/2010 novovytvorenú parcelu č. 9245/7 - orná pôda do svojho vlastníctva v podiele 1/1. Zároveň splnomocňuje pani starostku podpísaním predmetnej kúpnej zmluvy.

OZ dáva predbežný súhlas na rokovanie s dodávateľom na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 6080 €. Podmienkou je predložiť rozpočet a Zmluvu o dielo.

Hlasovanie : všetci „ZA"

Predložené materiály Štatút obecnej knižnice, Cenník obecných poplatkov, Knižničný a výpožičný poriadok, Logo obecnej knižnice, Prázdninová knižnica poslanci zobrali na vedomie s tým, že materiál - Cenník služieb a poplatkov má byť prepracovaný podľa pripomienok Ing. Bojkovskej, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť záznamu.

OZ berie na vedomie informáciu prednostky o žiadosti majiteľov rekreačných chát - lokalita Košariská, ktorí požadujú riešiť ich prístupovú komunikáciu k svojim nehnuteľnostiam. Ďalej informovala o liste p. Hofferovej E., ktorá požaduje orezanie stromov na svahu nad pivnicami.

OZ berie na vedomie predložené vyhodnotenie pripomienok spracovateľmi Dodatku č. 3 ÚPD obce Lozorno.

OZ schvaľuje zapracovanie pripomienok prerokovaných spracovateľom a schválených obecným zastupiteľstvom do ÚPD - Dodatok č. 3 - viď príloha.

OZ odporúča opätovne prehodnotiť rozpočet.

OZ schvaľuje, aby v rámci úprav rozpočtu pre r. 2010 boli do časti „výdavky kapitálového rozpočtu" zahrnuté i finančné prostriedky v sume 15 827 €, ktoré budú použité na úhradu ceny za dielo v zmysle zmluvy o dielo medzi obcou Lozorno a fy SIEBER+TALAŠ spol. s. r. o. 

Zoznam uznesení