Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 25.02.2020

Zoznam uznesení

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
dňa 15. 12. 2010

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a poverenie poslanca zastupovaním starostu (zástupca starostu) v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
 4. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
 5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.

Uznesenie k bodu č. 1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

A. berie na vedomie

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že

 1. novozvolený starosta obce Ľubomír Húbek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Lozorno.
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  Oľga Božecová PhDr.
  Alojz Dvoran
  Ľubomír Gombita Ing.
  Adriana Jánošová
  Andrej Kavický Bc.
  Mária Oravcová Ing.
  Dana Rušinová Mgr.
  Štefan Valent
  Juraj Vlček Mgr.

Uznesenie k bodu č. 2.

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení predpisov a poverenie poslanca zastupovaním starostu (zástupca starostu) v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

A. poveruje:
poslanca Ing. Oravcovú Máriu a PhDr. Božecovú Oľgu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.

B. schvaľuje:
- poverenie starostom obce za zástupcu starostu : PhDr. Božecovú Oľgu,
- sobášiacich: Ľubomíra Húbeka - starostu obce a poslankyňu Adrianu Jánošovú.

Uznesenie k bodu č. 3.

Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií

Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

A. zriaďuje
komisie, a to
Finančno-ekonomickú
Výstavby, dopravy, životného prostredia
Športovú
Kultúry a spolupráce so spoločenskými organizáciami
Školskú a Sociálno - zdravotnú
Verejného poriadku, bezpečnosti rómskych otázok a riešenie konfliktných situácii

B. volí
1. Komisia: Finančno-ekonomická
Predseda: Mgr.Bc. Vlček Juraj
Členovia: Ing. Gombita Ľubomír
Mgr. Rušinová Dana

2. Komisia: Výstavby, dopravy, životného prostredia
Predseda: Štefan Valent
Členovia: Ing. Oravcová Mária
Kavický Andrej Bc.

3. Komisia: Športová
Predseda : Dvoran Alojz
Členovia: Štefan Valent
Zástupcovia športových oddielov

4. Komisia: Kultúry a spolupráce so spoločenskými organizáciami
Predseda: Mgr. Rušinová Dana
Členovia: Jánošová Adriana

5. Komisia: Školská a Sociálno - zdravotná
Predseda : PhDr. Oľga Božecová
Členovia: Adriana Jánošová

6. Komisia: Verejného poriadku, bezpečnosti rómskych otázok a riešenie konfliktných situácii
Predseda: Kavický Andrej Bc.
Členovia: Mgr.Bc. Vlček Juraj

Uznesenie k bodu č. 4.

Voľba členov obecnej rady

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
A. zriaďuje
obecnú radu

B. volí
za členov obecnej rady poslancov:
PhDr. Božecová Oľga (zástupca starostu podľa zák. 369/90 Zb. §14)
Ing. Gombita Ľubomír
Dvoran Alojz
Poradný hlas: Hlavný kontrolór obce

Uznesenie k bodu č. 5.

Určenie mesačného platu starostu

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
určuje
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2 150 eur/mes.

Ľubomír Húbek, starosta obce

Zoznam uznesení