Erb

Lozorno

web: http://www.lozorno.sk
Dátum tlače: 20.07.2019

Kategórie oznamov
 
 
    Oznamy obce

Oznam

Lekáreň Verbena v Lozorne bude v dňoch od 22.7.2019 do 26.7.2019 z dôvodu čerpanie dovolenky  ZATVORENÁ.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 19.07.2019

Zmena ordinačných hodín v čase letných prázdnin 2019

Ambulancia Dr. Patočku oznamuje zmenu ordinačných hodín v čase letných prázdnin 2019 (jún - september). Viac informácií nájdete TU

Kategória: Oznamy obce.

Pracovná príležitosť

ZŠ Lozorno ponúka pracovnú príležitosť učiteľom 1. stupňa. Bližšie informácie je možné získať telefonicky na čísle 0907762921. Životopis je potrebné zaslať na adresu lydiasuchova@hotmail.com.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 11.07.2019

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac júl 2019

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac júl 2019 nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 08.07.2019

Nové číslo Spravodaja obce Lozorno

Nové číslo Spravodaja obce Lozorno si môžete pozrieť tu:

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 08.07.2019 | cklozorno

Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

Plán využitia výcvikových a ubytovacích zariadení vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac júl 2019 nájdete TU

V uvedených termínov a časoch je vstup na územie VO zakázaný, termíny zákazu vstupu nájdete TU

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.06.2019

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Vyhlásenie vo formáte .pdf

Kategória: Oznamy obce.

Ospravedlnenie

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne spolu so Starostom obce Lozorno vyjadrujú týmto v mene Obce Lozorno poľutovanie nad spôsobom, úkonmi, vyjadreniami  a skutočnosťami, ktoré sprevádzali ukončenie pracovnoprávneho vzťahu Obce Lozorno s obyvateľkou obce Lozorno a dlhoročnou pracovníčkou tunajšieho obecného úradu pani Vlastou Hubkovou  zo strany predchádzajúceho Starostu obce Lozorno pána Ľubomíra Húbeka. Sme presvedčení, že konanie bývalého starostu obce vážne poškodilo nielen pani Vlastu Hubkovú, ale aj našu obec.  Vyjadrujeme našu spoločnú  vôľu prebiehajúci súdny spor, v ktorom je Obec Lozorno v postavení strany žalovanej,  ukončiť čo najrýchlejšie zmierom a dohodou a odvrátiť tak tiež  hroziace vysoké škody, pričom vyjadrujeme svoje poďakovanie pani Vlaste Hubkovej za jej ústretovosť v rokovaniach. Je nám ľúto, že za zvolený postup musíme  teraz  niesť zodpovednosť  my i všetci obyvatelia našej obce.  Tento prípad považujeme za  smutnú  ukážku zlyhania bývalého vedenia Obce Lozorno, jej starostu a jej obecného zastupiteľstva v ich  základnej úlohe zabezpečiť dodržiavanie práva, garantovať spravodlivosť a pristupovať ku každému zamestnancovi obce Lozorno a ku každému jej obyvateľovi  s úctou a rešpektom. Pani Vlaste Hubkovej sa týmto v mene Obce Lozorno s plnou vážnosťou  ospravedlňujeme a zároveň vyjadrujeme svoj záväzok konať aj v budúcnosti tak, aby sa podobné prípady už nezopakovali.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 23.04.2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 23.04.2019 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom.

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.04.2019

Zmena umiestnenia kontajnerov na zber plastov a papiera

Obec Lozorno oznamuje , že začala s premiestňovaním  kontajnerov na separovaný zber plastov  a papiera . Tieto budú po novom  umiestnené  na zbernom dvore  a počas sezóny aj na obecnom  kompostovisku. Na týchto miestach ich obyvatelia obce Lozorno a poplatníci miestneho poplatku za odpad  môžu využívať pre ukladanie vyseparovaného odpadu - papiera a plastov . Rovnako sa s okamžitou platnosťou  zavádza možnosť priniesť separovaný  papier alebo plast v určených vreciach  (modré, žlté) na výmenu za  nové prázdne vrecia. Dôvodom pre toto opatrenie je , že  súčasné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber papiera a plastov v obci je nevyhovujúce.  Zo strany dodávateľa  bol starosta obce upozornený, že neustále pretrváva dlhodobý problém vysokej miery zmiešavania separovaného papiera a plastov v kontajneroch s iným odpadom, keď  dochádza k umiestňovaniu  do kontajnerov aj komunálneho  a aj stavebného   odpadu . V súlade s platným zákonom a zmluvou nemalé náklady s ďalším dotrieďovaním tohto odpadu musí  znášať obec z vlastných zdrojov a je nimi tak  zaťažovaná  . Pretrvávanie doterajšej  praxe by viedlo k nutnosti ďalšieho navýšenia poplatku  za odpad o náklady na  dotrieďovania a súvisiacu ďalšiu manipuláciu s ním  , čo by v konečnom dôsledku zaťažilo obyvateľov obce, ktorí už teraz riadne  platia  poplatok za odpad , keďže komunálny odpad v kontajneroch pre plast a papier produkujú nepochybne tí , ktorí za odpad neplatia.  Obec Lozorno plánuje ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu a podpore separácie , vrátane  zvýšenia  periodicity  zberu sáčkov z domácností . O ich zavedení bude obec Lozorno priebežne  informovať . Zber skla ostáva nezmenený, kontajnery ostávajú na svojich pôvodných miestach.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.02.2019

Výkon štátneho požiarneho dozoru- oznámenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce Lozorno, že boli zaradení v roku 2019 medzi subjekty, kde bude vykonaný štátny požiarny dozor. 

Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

Kategória: Oznamy obce.

Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

Stanovisko zo stretnutia so zástupcami spoločnosti MAN

11.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie medzi starostom obce Lozorno a zástupcami spoločnosti MAN s cieľom vyjasnenia aktuálnej situácie ohľadom projekt Man Truck and Bus Center Lozorno, ktorá nastala po tom, ako bolo bývalým starostom vydané príslušné územné rozhodnutie.

Zo strany MAN bolo pritom tlmočené, že firma MAN vážne vníma vzniknutú situáciu a chce pritom zohľadňovať tiež názor nového vedenia obce Lozorno ako aj občanov Lozorna. Spoločnosť MAN aktuálne vyhodnocuje alternatívy, a to aj také, ktoré by znamenali, že projekt nebude realizovaný v Lozorne. Pre ich vyjasnenie, vyhodnotenie a konečné rokovanie potrebuje firma MAN čas do druhého januárového týždňa 2019 , potom bude jej postoj a rozhodnutie všetkým dotknutým tlmočené.

Zo strany vedenia obce Lozorno bolo na rokovaní potvrdené, že nesúhlasný postoj nového vedenia obce ako aj väčšiny nových zastupiteľov k projektu, jasne a zreteľne prezentovaný v minulosti, sa nemení a ostáva identický. Zástupcov spoločnosti MAN vedenie obce informovalo o tom, že vedenie obce dnes cíti povinnosť voči Lozornu a Lozorňanom konať tak, aby projekt v navrhovanej podobe a na navrhovanom mieste bol prehodnotený. Zo strany vedenia obce bol zástupcom spoločnosti MAN prezentovaný názor, že bezvýhradný rešpekt k vôli občanov a ich záujmom povedie k upokojeniu situácie a že nejestvuje žiaden záujem v budúcnosti ohľadom prípadného obdobného projektu v identickej lokalite zvýhodňovať kohokoľvek iného.

Pokiaľ sa týka prebiehajúceho územného konania - počas plynutia odvolacej lehoty má každý z účastníkov konannia sa právo k rozhodnutiu vyjadriť, pričom s každým takýmto podaním bude nakladané v súlade s platným právom a s rešpektom k jeho obsahu.

 

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2018

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

OšípanáDňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018

Príprava nového územého plánu obce Lozorno

Obec LozornoMilí Lozorňania,

venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

Celý článok

Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017

82 kB OZ Wellgiving v spolupráci s obcou Lozorno srdečne pozýva na

STRETNUTIE S OBČANMI A NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V LOZORNE

Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne alebo sociálneho charakteru... 

Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje. Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.

Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania. 

Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno. Tešíme sa! 

Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.  

 121 kB

Kategória: Oznamy obce.

Portál elektronických služieb obce Lozorno

Najnovšie dokumenty

Zmluva o zbere potravinového oleja z domácností. Dodávateľ Ladisco s.r.o.
pdf [813.52 KB]
Zmluva o dielo Dodavateľ: N.L. stav s.r.o.
pdf [3.08 MB]
pdf [1.23 MB]
Dohoda o zabezpečení povinnej práce. Okresný úrad Malacky
pdf [247.68 KB]
Zmluva o poskvtovaní verejných služieb. Dodávateľ: Slovak telekom a.s.
pdf [1.29 MB]
Rámcová zmluva o spolupráci. Dodávateľ: Slovak telekom a.s.
pdf [706.76 KB]

  Projekty EÚ

  Dokumenty OZ

Uznesenia OZ zo dňa 26.06.2019
pdf [2.12 MB]
Zápis z OZ zo dňa 26.06.2019
pdf [838.62 KB]
Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 26.06.2019
183 Mb

  Dôležité telefónne čísla

Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia
+421 918 411 583

Hlásenie požiaru
+421 (2) 6596 8804
+421 905 912 976
+421 907 119 482

Lozorno, s. r. o.
+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
poruchy vody,
kanalizácie a iné

  Záznamy z kamerového systému v Lozorne

Napíšte nám

Ochrana pred robotmi:
Tretí mesiac v roku je

  LOZORNO spol. s r.o.

Banner - linka na web Lozorno spol. s r.o.

  Galéria

  Región Záhorie

BANNER Bratislavskeho samosrpavneho kraja

  Aké bude počasie

Platená inzercia