Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Občan

  Školstvo

  Spolky a občianske združenia

  Ako vybaviť

  Servis pre občana


  Na začiatok

  Ako vybaviť – Drobné stavby, Ohlásenie stavebných úprav

  Drobné stavby, ohlásenie stavebných úprav

  Drobné stavby

  Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a nemôže negatívne ovplyvniť životné prostredie (§ 139b ods. 6 až8 stavebného zákona).

  Drobné stavby sú:

  Ohlásenie stavebnému úradu postačí aj pri špecifikovaných stavbách elektronických komunikačných sietí a pri ich výmene alebo doplnení, keď nedôjde k zmene stavby.

  Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

  Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

  Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

  Potrebné doklady

   

  Ohlásenie stavebných úprav

  Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

  Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

  Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

  Potrebné doklady:

  Vybavuje: OÚ Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno
  Kontakt: Ing. Lucia Bičárová, Tel.: 02/69204351, e-mail: bicarova@lozorno.sk
  Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia, príp. jeho doplnenia
  Správny poplatok ( podľa zákona č. 439/2012 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (položka 60a, písm.c.)


  Použité predpisy:
  - Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
  - Vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

  Ako vybaviť drobné stavby - dokument na stiahnutie vo formáte PDF

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020