Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Samospráva

  Obecné zastupiteľstvo

  Verejné obstarávanie

  Zmluvy, objednávky, faktúry

  Strategické dokumenty

  Voľby


  Na začiatok

  Strategické dokumenty – Územný plán

  OZNAM

  Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6" podľa § 18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) oznamuje, že  

  odborný výklad spracovateľa k návrhu „Územného plánu obce Lozorno  -  Zmeny a doplnky č.6  ",

  sa uskutoční dňa 30.09.2019  o 17,30 hod. vo veľkej sále Centra kultúry, 900 55 Lozorno, Zvončínska ul.190/3.

  Návrh „ÚPN obce Lozorno - ZaD č.6"  je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli Obce Lozorno. Kompletný materiál je k dispozícii na nahliadnutie a naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a je tiež  zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

   Svoje pripomienky k návrhu  je verejnosť oprávnená podať v termíne  do 02.10.2019  na adresu Obecného úradu v Lozorne (900 55 Lozorno, Hlavná 1)  v písomnej forme ( pre posúdenie doručenia platí podacia pečiatka podateľne obecného úradu  resp. dátum podania na poštovú prepravu ).

   Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

  Oznam na stiahnutie tu.

  10.09.2019

  Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a dopinky č. 6 podľa §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje, že v termíne  od 2.9.2019 do 2.10.2019 uskutočňuje prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6". Návrh „UPN obce Lozorno ZaD č. 6" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

  Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 02.10.2019 na adresu Obecného úradu v Lozorne v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

  Oznam vo formáte .pdf

  Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

   

  Územný plán

  Územný plán zóny B3 Lozorno

  Prepracovaný Návrh ÚPN Zóny B3 v zmysle pripomienok občanov, ktorí podali pripomienky v zákonom stanovenej lehote.

  Zverejnené 02. 06. 2014, predtým na Úradnej tabuli.

  Územný plán obce Lozorno, Zmeny a doplnky č. 5

  schválené uznesením OZ v Lozorne č. 8/12013  zo dňa 20.11.2013 (VZN č. 3/2013)

  (niektoré materiály sú uložené ako .zip. Materiál si stiahnite na svoj pevný disk a následne ho rozbaľte ("rozzipujte"). Súbor možno "rozzipovať" voľne dostupným programom, ktorý si môžete stiahnuť na adrese www.7-zip.org.)

  Zverejnené: 15. 12. 2013

  Zmeny a doplnky č.5 ÚPN obce Lozorno (2013)

  Obec Lozorno, ako orgán územného plánovania podľa paragrafu 16 ods. (2) a paragrafu 18 ods. (4) zákona č. 50/1 976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Vám v súiade s paragrafom 22 stavebného zákona oznamuje, že v auguste 2013 bolo začaté prerokovanie Návrhu Zmeny a doplnky č. 5/2013 ÚPN obce Lozorno.

  Zmeny a doplnky ÚPN obce Lozorno č. 5:

  Zmeny a doplnky č.4 ÚPN obce Lozorno (2012)

  Textová časť

  Grafická časť:

   

  Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 1  (2007) [.zip 5,35 MB ]

  Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 2 (2008) [.zip 59,85 MB]

   

  Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno č. 3 (2010)

  Pôvodný územný plán obce Lozorno

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019