Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry


  Na začiatok

  Zoznam uznesení

  Uznesenie z 5. zasadnutia OZ, dňa 29. 04. 2010

  Uznesenie č. 14/2010 zo dňa 25.03.2010, ktoré zamietnutím podpisu bolo starostkou obce „pozastavené", OZ schvaľuje (všetci - za) a tak predmetné uznesenie potvrdzuje v plnom znení. Výkon potvrdeného uznesenia starostka nemôže pozastaviť. (V zmysle relevantných ustanovení zák.č. 369/1990 Zb. a zák.č. 102/2010 Z.z.,§ 12 ods. 6a). 

  OZ súhlasí so zadaním pre Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Lozorno. 

  MVDr. Bečár V. informoval o hospodárení a finančnej situácii v obci za I. Q 2010. 

  OZ schvaľuje vytvorenie zúčtovateľnej rezervy vo výške 20 000 € pre účely a potreby LOZORNO s.r.o. s tým, že každé finančné čerpanie bude riadne zúčtované a jeho návratnosť zmluvne ošetrená. 

  OZ schvaľuje VZN č. 2/2010 - Zásady vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, doplnené o prenájom veľkej sály v CKV pre politické strany v sume 10 €/hod. 

  OZ schvaľuje obecný príspevok 950 € na realizáciu oslavy MDD a zároveň súhlasí s požadovanými ponukami sponzorov na poskytovanie sponzorských darov recipročne s možnosťami využívania multifunkčného športového areálu. 

  OZ schvaľuje finančný príspevok na stravovanie dôchodcov dňom 1. 5. 2010 nasledovne :

 • Osamelí dôchodcovia s dôchodkom:
  250 - 350 € - 0,73 €
  351 - 500 € - 0,50 €
  501 - 750 € - 0,33 €
  nad 751 € - 0 € 
 • Manželský pár nemobilný : 0,50 €
 • Jeden z manželov nemobilný 0,50 € a druhý podľa výšky dôchodku.
 • Manželský pár mobilný - bez príspevku.
 • Dovoz domov - obed - 0,27 € a mesačný pobyt v Klube dôchodcov - 2,19 €.
 • OZ žiada starostku obce Lozorno riešiť pracovnoprávny vzťah zamestnanca obce - náčelníka obecnej polície, a to formou zmeny vo funkcii v zmysle svojich kompetencii podľa § 13 ods. 5 zák.č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podnetom na uvedenú žiadosť sú opakované sťažnosti občanov na absenciu zásadných zmien v oblasti poriadku a bezpečnosti v obci od termínu zriadenia obecnej polície. Zároveň nie je riešená nehospodárnosť prevádzky služobného vozidla. 

  OZ vzhľadom na to, že požiadavka obecného zastupiteľstva vyjadrená v uznesení č. 14/2010 z 25.03.2010 o okamžitom ukončení platnosti zmluvy o advokátskych službách nebola starostkou obce akceptovaná a uznesenie bolo pozastavené, obecné zastupiteľstvo po potvrdení predmetného uznesenia novým uznesením č. 20/2010 z 29.4.2010 požaduje a ukladá:

 • Vykonať neodkladne ukončenie platnosti predmetnej zmluvy.
 • Spracovať zoznam a obsah agendy, na ktorej dodávateľ služieb (advokát) na požiadanie odberateľa (starostka obce) pracoval a ako ukončené a použiteľné odovzdal obci.
 • Neodkladne ukončiť realizáciu paušálnych a iných úhrad zo strany obce druhej strane - dodávateľovi právnych služieb.
 • OZ schvaľuje p. Rušinovú D. ako projektovú manažérku projektu „Tvorba novej webovskej stránky obce Lozorno", poveruje ju na začatie výberového konania na dodávateľa novej webovskej stránky obce Lozorno. Výberové konanie vyhodnotí na to určená komisia, zložená z odborníkov a zástupcov OÚ a OZ (zloženie navrhne p. Rušinová D.), OZ odporučí každého zástupcu subjektu z Lozorna, ktorého aktivita bude prezentovaná na novej webstránke obce, aby v maximálnej možnej miere participoval na projekte, ak bude k tomu vyzvaný.

  Zoznam uznesení

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020