Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en

 • Na začiatok

  Úvod

  Portál elektronických služieb obce Lozorno

  https://lozorno.esmao.sk

  Najnovšie dokumenty

  Záväzná objednávka č. 22/2019 nájmu nebytových priestorov CK Lozorno - Rončák
  pdf [206.39 KB]
  pdf [276.68 KB]
  VZN č. 18/2019 ktorým sa stanovuje štatút periodika Lozorno
  pdf [345.2 KB]
  VZN 19/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lozorno č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno v znení VZN č. 4/2019
  pdf [224.98 KB]
  VZN 21/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020
  pdf [468.31 KB]
  VZN 20/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odady
  pdf [459.88 KB]

  Zverejnené faktúry
  Zverejnené zmluvy
  Zverejnené objednávky
  obce Lozorno

  Zverejnené zmluvy,
  faktúry, objednávky
  MŠ Lozorno

  Linka na cintoriny.sk

  AKTUÁLNE OZNAMY

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2020

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 1. polrok 2020

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 13.12.2019


  Pozvánka na divadlo

  OZ náš Rohožník vás pozýva na divadelné predstavenie "Už ti nikdy nenaletím" - 14.12.23019 o 19:00 hod. v kultúrnom dome.

  Plagátik tu:

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2019 | cklozorno


  Verejná vyhláška

  Rozhodnutie o prerušení konania vo veci konania o dodatočnom povolení, nariadení odstránenia stavby "Oplotenie, terénne úpravy a oporný múr, pivnica"

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.12.2019


  Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac december 2019

  Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa - Doplnok č. 1 na mesiac december 2019 nájdete TU

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 10.12.2019


  Pozvánka na zasadnutie OZ.

  Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať dňa 11.12.2019 (streda) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom

  Kategória: Oznamy obce.


  Obec Lozorno vyhlasuje architektonickú súťaž s výzvou na predkladanie ponúk s návrhom na ,,Základnú škola Lozorno - Modernizácia a rozšírenie kapacít\\\".

  Obec Lozorno vyhlasuje architektonickú, verejnú, dvojkolovú súťaž s výzvou na predkladanie ponúk s návrhom na ,,Základnú škola Lozorno - Modernizácia a rozšírenie kapacít". Účelom výzvy na predloženie ponuky s návrhom je získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia rozšírenia kapacity a modernizácie existujúcej prevádzkovanej budovy základnej školy. V programe architektonického návrhu je zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu 1. stupňa a  spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov 1. a 2. stupňa a vytvorenie vhodného vstupného a spoločenského priestoru. Viac info v prílohe v formáte pdf.

  Kategória: Oznamy obce.


  Zubná ambulancia

  Oznamujeme občanom, že od dnes 02.12.2019 je otvorená nová zubná ambulancia na zdravotnom stredisku (bývalá očná ambulancia). Objednať sa je možné na tel. č. 0911 215 557

  Ordinačné hodiny:

  Pondelok   08:30 - 18:30                                                                                                          

  Utorok      08:30 - 18:30

  Streda      na objednávku

  Štvrtok     08:30 - 18:30

  Piatok       08:30 - 13:00

  Sobota      na objednávku

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 02.12.2019


  Objednanie dodania nádob na separovaný odpad

  V prípade záujmu o zakúpenie nádob na separovaný odpad stačí vyplniť online formulár na

  https://forms.gle/P5b6QwKB23G325iB6 

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.11.2019


  Plán využitia Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa

  Plán využiria Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa na mesiac december 2019 nájdete TU

  Termíny zákazu vstupu na územie VO nájdete TU

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 21.11.2019 | Zmenené: 02.12.2019


  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.11.2019


  Výzva na odstánenie a okliesnenie stromov a iných porastov

  Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokuente

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 15.11.2019


  OBECNÉ KOMPOSTOVISKO

  Obecné kompostovisko je od soboty 26.10.2019 presunuté na Železničnú ulicu (vedľa firmy Eletro Haramia).

  Prevádzková doba zostáva nezmenená.

           Streda 15:00 - 18:00

           Sobota 9:00 - 15:00

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 25.10.2019


  Voľby do Národnej rady SR 2020

  Informácia pre voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republike, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo územia SR nájdete TU vo formáte PDF

  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR nájdete TU na stiahnutie vo formáte Word

  Vyplnené žiadosti posielajte na adresu: obec@lozorno.sk

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 22.10.2019 | Zmenené: 30.10.2019


  Informácia o stavbe v lokalite Zvernica

  Uznesenie zo zasadnutia obecnej rady v Lozorne zo dňa 15.10.2019 k plánovanej výstavbe v CHKO Malé Karpaty vo veci povol‘ovania
  stavebných objektov a stavieb v areáli Zvernica pre spoločnost‘ Moritz s. r. o. .Uznesenie vo formáte .pdf

  Kategória: Nezaradená.


  Výsledok vybavenia petície

  Výsledok vybavenia petície Obec Lozorno podľa par.5 ods. 7 z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledok vybavenia petície predloženej 7.10. 2019 určeným zástupcom pánom Dušanom Masárom. Petíciu vybavila obecná rada prijatím uznesenia v prílohe vo formate pdf.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti

  Obec Lozorno oznamuje, že žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť v zmysle čl. 4. VZN Obce Lozorno č.16/2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Lozorno možno podávať v lehote do 31.10.2019 prostredníctvom www.lozorno.egrant.sk.

  Dotácie sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Lozorno alebo vykonávajú športovú činnosť na území obce Lozorno.

  Dotácie na financovanie prevádzky športovej činnosti a športovú činnosť sa poskytujú subjektom pôsobiacim v oblasti kolektívnych alebo individuálnych športov registrovaným v príslušnom národnom zväze, federácii alebo asociácii či v inej národnej organizácii . Predmetné dotácie sa poskytujú najmä a účely podpory účasti v regionálnych , celoslovenských alebo medzinárodných športových súťažiach a pokrytia nákladov na činnosť a prevádzku športovania .

  Bližšie podmienky ako aj spôsob rozhodovania o poskytnutí dotácie obsahuje VZN Obce Lozorno č. 16/2019 2019  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Lozorno.  Na žiadosti podané po 31.10.2019 sa neprihliada.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 17.10.2019


  Obec Lozorno ako obstarávateľ „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a dopinky č. 6 podľa §18 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon ) v súlade s § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje, že v termíne  od 2.9.2019 do 2.10.2019 uskutočňuje prerokovanie návrhu „Územného plánu obce Lozorno - Zmeny a doplnky č.6". Návrh „UPN obce Lozorno ZaD č. 6" je vystavený na verejné nahliadnutie na úradnej tabuli. Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na Obecnom úrade v Lozorne v stránkových hodinách a zverejnený na internetovej stránke obce www.lozorno.sk.

  Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 02.10.2019 na adresu Obecného úradu v Lozorne v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu).

  Oznam vo formáte .pdf

  Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

   

  Kategória: Oznamy obce.


  Informácia o oznámení

  Informácia o oznámení o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom "Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6"

  Dokumenty sú dostupné na stiahnutie na nasledujúcich odkazoch:

  1. Informácia o oznámení

  2. list OU Malacky č. OU-MA-OSZP-2019/013000/GAM zo dňa 19.08.2019

  3. Územný plán obce Lozorno - Zmeny a doplnky č. 6

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 30.08.2019 | Zmenené: 10.10.2019


  Nové autobusové spojenie Zohor - Lozorno - Kuchyňa

  Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od 01.09.2019 Bratislavská integrovaná doprava rozširuje ponuku cestovania v našom regióne zavedením novej linky 220 z Kuchyne do Zohora a späť. Cestovné poriadky jednotlivých autobusových spojov sú nastavené tak, aby nadväzovali na príchody a odchody vlakov v Zohore. Viac informácií nájete v prílohe.

  Príloha vo formáte PDF

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019


  Účinnosť VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činnosti na území obce

  Obec Lozorno informuje, že dňa 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN č.7/2019 o zákaze niektorých činností na území obce. Od 01.09.2019 tak na území obce platí nočný kľud od 22,00 večernej do 06,00 rannej. Zároveň v obci platí čas pre odpočinok vždy každú  sobotu od 19,00 večer po celý deň v nedeľu  a štátom uznaný cirkevný sviatok. V uvedených časoch sa zakazuje usporadúvať akékoľvek hlučné podujatia a akcie, rušiť nadmerným hlukom -  napríklad hlasnou hudbou, krikom, hlučným správaním, používaním hlučných  mechanizmov a zariadení (motorové kosačky, krovinorezy, motorové píly, cirkulárky a pod.). Zakazuje sa tiež požívanie alkoholických nápojov a fajčenia na vymedzených verejných priestranstvách. S výnimkou Silvestrovskej noci sa tiež reguluje používanie pyrotechnických výrobkov (petardy, delobuchy, ohňostroje).  V zastavanom území obce sa tiež bez osobitného povolenia alebo bez dôvodu stanoveného zákonom zakazuje používanie bezpilotných lietadiel. Prosíme všetkých občanov o rešpektovanie uvedených pravidiel, ktorých cieľom a účelom je zabezpečenie a ochrana verejného poriadku v Lozorne. Znenie predpisu nájdete na webovej stránke obce alebo na Obecnom úrade.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019


  Obec Lozorno informuje

  Obec Lozorno informuje, že dňa 01.09.2019 nadobúda účinnosť VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Lozorno. Na základe tohto predpisu je  každý, kto znečistí  verejné priestranstvo v obci povinný toto znečistenie bezodkladne odstrániť. Vlastník nehnuteľnosti v obci Lozorno je povinný tieto udržiavať tak, aby sa nenarúšal vzhľad obce, aby sa znečistenie nezanášalo na verejné priestranstvo. Trávnaté porasty na pozemkoch v intraviláne musia byť minimálne v páse o šírke 3 m od verejného priestranstva (cesta, chodník, verejná zeleň a pod.) riadne pokosené, zbavené burín a inváznych druhov rastlín. Odpad a nečistoty na verejných priestranstvách je možné odkladať len do na to určených nádob (smetných košov). Akékoľvek  umiestnenie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve podlieha povoleniu Obce Lozorno. Voľný výbeh psov je povolený len na osobitne pre tento účel vyhradených označených  častiach verejných priestranstiev.

   

  Na verejných priestranstvách sa nesmie :

   

  a)         umiestňovať  nádoby na komunálny alebo separovaný odpad alebo zberové  vrecia určené na separovaný odpad  okrem nevyhnutne potrebného času pred ich vyprázdnením alebo odvozom,

  b)        znemožňovať odvoz odpadu nevhodným parkovaním motorových vozidiel pred stanovišťami nádob na odpad,

  c)         umiestňovať do stanovišťa nádob na odpad alebo jeho okolia objemný odpad určený na zneškodnenie (napríklad: starý nábytok, opotrebované spotrebiče, stavebný odpad z rekonštrukcií a iný odpad),

  d)        ukladať, odhadzovať, vysypávať  alebo vyhadzovať odpad  mimo nádob  na to určených,

  e)        odhadzovať a vypľúvať žuvačky alebo cigaretové ohorky,

  f)          vylievať alebo rozlievať akékoľvek kvapaliny,

  g)         skladovať alebo spaľovať odpad,

  h)        vyberať predmety z nádob na komunálny odpad a triedený zber ( vrátane zberových vriec) alebo s ich obsahom akokoľvek manipulovať,

  i)           ukladať stavebný materiál alebo iné veci  bez povolenia alebo nad rámec povolenia,

  j)          roznášať blato a iné nečistoty  kolesami motorových vozidiel,

  k)         znečisťovať ich  pri výjazde motorovými vozidlami zo stavenísk, blatistých alebo inak znečistených ciest a plôch,

  l)           vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel,

  m)      prevádzkovať motorové vozidlá, ktoré svojím nákladom znečisťujú verejné priestranstvá alebo znečisťovať ich  unikajúcimi pohonnými látkami, prevádzkovými náplňami motorových vozidiel alebo  vypúšťaním splaškov,

  n)        vyhotovovať akýmikoľvek prostriedkami nápisy a zobrazenia a umiestňovať plagáty, reklamy, inzeráty, mimo miest na to určených, okrem prípadov , ak na to bol vydaný príslušný súhlas,

  o)        znečisťovať alebo umožňovať znečisťovanie verejného priestranstva vodením psov alebo iných zvierat,  sypaním krmiva alebo  prikrmovaním zvierat,

  p)        znečisťovať verejné priestranstvo pľuvaním, zvratkami, močením, fekáliami,

  q)        zakladať oheň mimo miest vyhradených na tento účel alebo grilovať,

  r)          stanovať alebo prespávať mimo miest na to určených,

  s)         vyberať, triediť a rozhadzovať odpad z kontajnerov a smetných košov,

  t)          premiestňovať, znehodnocovať alebo poškodzovať akékoľvek zariadenia a mobiliár,

  u)        vykonávať činnosti, pri ktorých dlhodobo po dobu viac ako je nevyhnutné v obťažujúcej miere vzniká a šíri sa zápach alebo škodlivé plyny,

  v)         fajčiť na verejne prístupných priestoroch v rozpore s osobitným právnym predpisom,

  w)       vykonávať činnosti, ktoré prekračujú prípustné hodnoty hluku pre deň, večer a noc, používať pyrotechniku v rozpore s osobitným právnym predpisom,

  x)         zhŕňať pozametané nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, do kanalizačných alebo odvodňovacích  vpustí alebo tieto ponechávať zhrnuté na chodníkoch,

  y)         znemožňovať oprávnenej osobe odvoz komunálneho odpadu, najmä zastavením alebo státím motorového vozidla pred stanovišťami, pričom nerozhoduje, či je stanovište umiestnené na mieste na to určenom, na cestnej komunikácii alebo na chodníku, priľahlom k cestnej komunikácii alebo na inom mieste, ležiacom mimo cestnej komunikácie, pokiaľ je z umiestnenia nádob zrejmé, že tieto sú pravidelne vyprázdňované,

  z)       akokoľvek znižovať prietočnosť (zasypávaním, stavebnými úpravami, technickými opatreniami a pod.) rigolov, prícestných kanálov, korýt potokov a to  vrátane vyschnutých.

  Bližšie podrobnosti a informácie Vám poskytne Obecný úrad Lozorno . Znenie predpisu je dostupné na webe obce a na Obecnom úrade.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 28.08.2019


  Zmena organizácie dopravy

  Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od piatku 30.08.2019 od 10,00 hod. sa mení organizácia dopravy na Staničnej ulici. Staničná ulica sa od križovatky so Školskou ulicou v smere k Základnej škole stáva jednosmernou. Vjazd v smere od železničnej trate a stanice nebude možný. Dôvodom tejto úpravy je snaha o väčšiu bezpečnosť žiakov Základnej školy.

  V súvislosti s týmito úpravami dochádza aj k premiestneniu autobusovej zástavky Slovak Lines, ktorá bude umiestnená v povolenom smere jazdy na konci Staničnej ulice (za školou).

  Zobrazenie novej organizácie dopravy a dopravného značenia nájdete v prílohe.

  Prosíme o rešpektovanie nového dopravného značenia. V prvý školský deň , t.j. 02.09.2019 bude ráno na mieste tiež  hliadka Obecnej polície, ktorá bude nápomocná pri regulácii a organizovaní dopravy.

  Za porozumenie ďakujeme!

  Príloha - situácia

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.08.2019


  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona SNR Č. 138/199 1 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je možné prenechanie majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ak o ňom rozhodne obecné zastupitel'stvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

  Obec Lozorno týmto v súlade s ustanovením 9a ods.9 písm. c) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnutel'ný majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa takto:

  V zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhuje sa prenechat' do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom nájmu budú nebytové priestory miestnosti Č. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 o celkovej výmere 73,69 m2 vo vlastníctve Obce Lozorno umiestnené v stavbe - zdravotné stredisko na ulici Krátka 654, 900 55 Lozorno, súpisné číslo 654
  vystavanej na pozemku parc. reg. „C" Č. 8884/1, evidovanej na liste vlastníctva Č.963, vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom pre katastrálne územie Lozorno, obec Lozorno, okres Malacky.

  Viac informácií v prílohe vo formáte .pdf

  Kategória: Oznamy obce.


  Zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno formou priameho nájmu

  Obec Lozorno v súlade S ustanoveniami zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lozorno zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Lozorno formou priameho nájmu. Viac informácii v prílohe.

  Kategória: Nezaradená.


  Obec Lozorno zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno

  Obec Lozorno v súlade s ustanovením §9a ods.9 v nadväznosti na ustanovenie §9a ods. 1 písm. a) zákona SNR Č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Lozorno - nebytový priestor o celkovej výmere podlahovej plochy 32,99 m2 za účelom prevádzkovania obchodu alebo služieb - umiestnený na 2.NP stavby tribúna a šatňa (bez súp. Č.) zapísanej na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanej na parcele č. 8880/902 (Športové námestie) na základe obchodnej verejnej súťaže. Viac informácii v prílohe.

  Kategória: Nezaradená.


  Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

  Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 9a zákona SNR č.13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať svoj majetok dobrovoľnou dražbou nájomného práva a v súlade s ustanovením §17 zákona č. 572/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o dobrovoľných dražbách vyhlasuje dobrovoľnú dražbu na získanie práva nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Lozorno. Viac informácii v prílohe vo formáte .pdf.  Podmienky a špecifikácia podmienok nájmu nebytových priestorov reštaurácia v CK v prílohe vo formáte .pdf

   

   

  Kategória: Oznamy obce.


  Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení

  Obec Lozorno v súlade s čl. 3. ods. 3. Smernice o vnútornom systéme preverovania oznámení zo dňa 14.08.2019 vydanej starostom obce Lozorno na základe zákona  č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti oznamuje, že oznámenia vo veci kriminality a protispoločenskej činnosti v zmysle citovaného zákona  možno podávať u hlavnej kontrolórky Obce Lozorno ústne na Obecnom úrade, Hlavná 1, 900 55 Lozorno  vždy po predchádzajúcom dohovore na t.č. 0907 712 366. Oznámenie možno tiež podať elektronickou poštou  - e-mailom na adrese severova@lozorno.sk, písomne doručením  na adresu Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno v zalepenej obálke s viditeľným označením „Podnet podľa z.č. 54/2019 Z.z." alebo jeho vložením do osobitnej schránky s označením  „Oznámenia protispoločenskej činnosti" umiestnenej v nemonitorovaných priestoroch Obecného úradu, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.

  Kategória: Oznamy obce.


  Výsledok verejnej obchodnej súťaže

  Výsledok verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v obci Lozorno. Výsledok vo formáte  pdf.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019

  Rozpis zvozu komunálneho odpadu na 2. polrok 2019 nájdete TU

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 13.06.2019


  Návrh záverečného účtu obce Lozorno za rok 2018. Vo formáte .pdf

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného zreteľa

  V zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhuje sa prenechať do nájmu tento majetok Obce Lozorno tak, že predmetom nájmu budú nebytové priestory umiestnené v objekte - stavby súp. č. 657 kultúrny dom zapísanej na LV Č. 963 ‚ k.ú. Lozorno vystavanej na parcele číslo 8880/903 (neevidovanej na LV), ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno a to :
  a) nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. podzemnom a 1. nadzemnom podlaží stavby v súčasnosti užívané terajším nájomcom ako pohostinstvo s podlahovou plochou vo výmere 168,46 m2 s príslušenstvom
  b) nebytové priestory nachádzajúce sa na 1., 2. a 3. nadzemnom podlaží stavby v súčasnosti užívané terajším nájomcom ako ubytovacie zariadenie s podlahovou plochou vo výmere 342,92 m2 s príslušenstvom

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného zreteľa

   

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 21.05.2019


  Nové úradné hodiny na stavebnom úrade

  V záujme čo najkomfortnejšieho prístupu stavebníkov a obyvateľov obce k službám stavebného úradu s cieľom zabezpečiť priebežné vybavovanie agendy, skrátiť  a odbúrať čakacie doby pre stránky a umožniť lepšiu organizáciu práce stanovujú sa od 02.05.2019 úradné hodiny stavebného úradu takto:

   Pondelok :  7:30 - 12:00 / 13 :00 -15:30

  Utorok : miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

  Streda 7:30 - 17:00

  Štvrtok : nestránkový deň

  Piatok :  miestne konania a zisťovania , predvolané stránky

   Podateľňa Obecného úradu aj pre podania adresované stavebnému úradu je naďalej dostupná ako doteraz. Prosíme o rešpektovanie týchto úradných hodín a veríme, že toto ich nové určenie prispeje k zrýchleniu vybavovania aj Vašich podaní .

  Kategória: Nezaradená.


  Zasadnutie obecného zastupiteľstva

  Starosta obce Lozorno v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto  zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno, ktoré sa bude konať  dňa 23.04.2019 (utorok) o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno s nasledovným programom.

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 18.04.2019


  Výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície

  Starosta obce Lozorno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie náčelníka Obecnej polície obce Lozorno. výberové konanie vo formáte pdf.

  Kategória: Nezaradená. Dátum zverejnenia: 05.04.2019


  Zodpovedne trieďme odpad, má to zmysel!

  Obec Lozorno premiestnila kontajnery na zber plastov a papiera na zberný dvor, ďalšie budú umiestnené na kompostovisku. Dôvodom je nefunkčný systém separovania, dôsledkom ktorého vznikajú pre obec vysoké dodatočné náklady a tiež veľký neporiadok, ktorý sme si sami spôsobovali. Aby bolo triedenie odpadu čo najlepšie, bude posilnený zvoz separovaného odpadu od domu a zberný dvor na vyvezenie zvyšného odpadu je otvorený v stredu 15 – 18 hodín a sobotu 9 – 15 hodín. Teraz ide iba o zodpovednosť každého k vlastnému odpadu a vlastnému prostrediu. Priebežne je tiež čistené Lozorno a jeho okolie od čiernych skládok. Vo väčšine prípadov sa nájde informácia o osobe, ktorá s týmito čiernymi skládkami súvisí. A z takéhoto správania bude vyvodený dôsledok.
  Držím nám palce, aby sme k odpadu začali pristupovať zodpovedne a udržali si konečne čisté Lozorno.

  http://www.triedime.sk/frontend/web/ekostopa/

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo.


  Rozhodnutie o umiestnenie stavby

  Rozhodnutie o umiestnení stavby Sofia Slováková

  Situácia

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019


  Rozhodnutie

  Rozhodnutie o prerušení konania Západoslovenská distribučná, a.s.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.03.2019


  Zmena umiestnenia kontajnerov na zber plastov a papiera

  Obec Lozorno oznamuje , že začala s premiestňovaním  kontajnerov na separovaný zber plastov  a papiera . Tieto budú po novom  umiestnené  na zbernom dvore  a počas sezóny aj na obecnom  kompostovisku. Na týchto miestach ich obyvatelia obce Lozorno a poplatníci miestneho poplatku za odpad  môžu využívať pre ukladanie vyseparovaného odpadu - papiera a plastov . Rovnako sa s okamžitou platnosťou  zavádza možnosť priniesť separovaný  papier alebo plast v určených vreciach  (modré, žlté) na výmenu za  nové prázdne vrecia. Dôvodom pre toto opatrenie je , že  súčasné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber papiera a plastov v obci je nevyhovujúce.  Zo strany dodávateľa  bol starosta obce upozornený, že neustále pretrváva dlhodobý problém vysokej miery zmiešavania separovaného papiera a plastov v kontajneroch s iným odpadom, keď  dochádza k umiestňovaniu  do kontajnerov aj komunálneho  a aj stavebného   odpadu . V súlade s platným zákonom a zmluvou nemalé náklady s ďalším dotrieďovaním tohto odpadu musí  znášať obec z vlastných zdrojov a je nimi tak  zaťažovaná  . Pretrvávanie doterajšej  praxe by viedlo k nutnosti ďalšieho navýšenia poplatku  za odpad o náklady na  dotrieďovania a súvisiacu ďalšiu manipuláciu s ním  , čo by v konečnom dôsledku zaťažilo obyvateľov obce, ktorí už teraz riadne  platia  poplatok za odpad , keďže komunálny odpad v kontajneroch pre plast a papier produkujú nepochybne tí , ktorí za odpad neplatia.  Obec Lozorno plánuje ďalšie opatrenia smerujúce k zlepšeniu a podpore separácie , vrátane  zvýšenia  periodicity  zberu sáčkov z domácností . O ich zavedení bude obec Lozorno priebežne  informovať . Zber skla ostáva nezmenený, kontajnery ostávajú na svojich pôvodných miestach.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 27.02.2019


  Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

  Obec Lozorno v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov (ÚV KO ) za rok 2018: ÚV KO  = 16,98 %.

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Výkon štátneho požiarneho dozoru- oznámenie

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám- podnikateľom pôsobiacim na území obce Lozorno, že boli zaradení v roku 2019 medzi subjekty, kde bude vykonaný štátny požiarny dozor. 

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

  Kategória: Oznamy obce.


  Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

  Predseda komisie OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu na základe žiadosti Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno a jeho súhlasu so zverejnením všetkých údajov z oznámenia s výnimkou chránených  osobných údajov ,  plniac tak tiež  povinnosť uloženú mu podľa čl. 7 . ods. 7 Ústavného zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov zverejňuje a sprístupňuje  týmto písomné oznámenie Mgr. Ľuboša Tvrdoňa, starostu obce Lozorno predložené  v súlade s ustanovením čl.7. ods.1. citovaného ústavného zákona podané dňa 31.12.2018 a zároveň informuje, že komisia OZ Lozorno na ochranu verejného záujmu toto oznámenie prerokovala za účasti starostu obce Lozorno  na svojom zasadnutí konanom dňa 10.01.2019   podľa čl.7 ods.6 citovaného ústavného zákona a jednomyseľne rozhodla, že oznámenie  bolo podané riadne a v stanovenej lehote a že   nie sú dané žiadne dôvody pre podanie podnetu na začatie konania v zmysle citovaného ustanovenia, t.j. že nejestvujú žiadne pochybnosti o správnosti a úplnosti podaného oznámenia.

                                Slavomír Beleš, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nebytové priestory v stavbe - objekte zapísanom na LV Č. 963 - popis stavby garáž vystavanom na pozemku - parcele číslo 8880/904 ‚ ktorých výlučným vlastníkom je Obec Lozorno. Nebytový priestor má podlahovú plochu vo výmere 45 m2 a v súčasnosti sa využíva ako kvetinárstvo.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetorn nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 150 m2 suterén so samostatným vchodom aktuálne využívaný ako posilňovňa.

  Viac informácií nájdete TU vo formáte PDF.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom - podkrovné priestory o výmere 155 m/2 aktuálne využívaný ako prevádzka bowling/kolkáreň.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nebytový priestor v objekte vedenom na LV Č. 963, k. ú. Lozorno vystavanom na parcele číslo 8880/903 - popis stavby kultúrny dom vo výmere 30 m2 podlahovej plochy aktuálne využívaný ako mäsiarstvo.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Zverejnenie zámeru

  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dóvodu hodného osobitného zreteľa. Oplotená časť pozemku vo výmere pozemku 270 m2 zapísaného na LV Č. 963 k. ú. Lozorno‚ parcela číslo 8880/10 v športovom areáli so samostatným vstupom z ulice. Predmetná časť pozemku sa aktuálne využíva ako parkovacie alebo skladovacie plochy.

  Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

   

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.01.2019


  Začatie kolaudačného konania

  Začatie kolaudačného konania stavby Rekonštrukcia plynovodu U002677 Lozorno — PE 3. etapa - Liten v rozsahu SO 01 Plynovody, SO 02 Pripojovacie plynovody, SO 03 Odberné plynové zariadenia (OPZ), SO 04 Prepoje a odpoje.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 09.01.2019


  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno

  Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Lozorno č. SÚ-6081201812 zo dňa 07.11.2018

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2019


  Rozhodnutie o umiestnení stavby

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 08.01.2019


  Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018

  Úplné znenie VZN 3/2015 v znení VZN 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 03.01.2019


  Úprava ordinačných hodín v detskej ambulancii

  Detská lekárka MUDr. Sláviková bude z technických príčin ordinovať v Lozorne každý piatok doobeda od 8 do 11h až do odvolania. Ostatné dni zostávajú bez zmeny.

  Kategória: Rôzne. Dátum zverejnenia: 28.12.2018 | Zmenené: 21.01.2019


  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia

  Územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia na stavbu MAN Truck & Bus center Bratislava

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018


  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno. 

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 14.12.2018 | Zmenené: 28.12.2018


  Stanovisko zo stretnutia so zástupcami spoločnosti MAN

  11.12.2018 sa uskutočnilo rokovanie medzi starostom obce Lozorno a zástupcami spoločnosti MAN s cieľom vyjasnenia aktuálnej situácie ohľadom projekt Man Truck and Bus Center Lozorno, ktorá nastala po tom, ako bolo bývalým starostom vydané príslušné územné rozhodnutie.

  Zo strany MAN bolo pritom tlmočené, že firma MAN vážne vníma vzniknutú situáciu a chce pritom zohľadňovať tiež názor nového vedenia obce Lozorno ako aj občanov Lozorna. Spoločnosť MAN aktuálne vyhodnocuje alternatívy, a to aj také, ktoré by znamenali, že projekt nebude realizovaný v Lozorne. Pre ich vyjasnenie, vyhodnotenie a konečné rokovanie potrebuje firma MAN čas do druhého januárového týždňa 2019 , potom bude jej postoj a rozhodnutie všetkým dotknutým tlmočené.

  Zo strany vedenia obce Lozorno bolo na rokovaní potvrdené, že nesúhlasný postoj nového vedenia obce ako aj väčšiny nových zastupiteľov k projektu, jasne a zreteľne prezentovaný v minulosti, sa nemení a ostáva identický. Zástupcov spoločnosti MAN vedenie obce informovalo o tom, že vedenie obce dnes cíti povinnosť voči Lozornu a Lozorňanom konať tak, aby projekt v navrhovanej podobe a na navrhovanom mieste bol prehodnotený. Zo strany vedenia obce bol zástupcom spoločnosti MAN prezentovaný názor, že bezvýhradný rešpekt k vôli občanov a ich záujmom povedie k upokojeniu situácie a že nejestvuje žiaden záujem v budúcnosti ohľadom prípadného obdobného projektu v identickej lokalite zvýhodňovať kohokoľvek iného.

  Pokiaľ sa týka prebiehajúceho územného konania - počas plynutia odvolacej lehoty má každý z účastníkov konannia sa právo k rozhodnutiu vyjadriť, pričom s každým takýmto podaním bude nakladané v súlade s platným právom a s rešpektom k jeho obsahu.

   

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 12.12.2018


  Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu

  Starosta obce Lozorno, Mgr. Ľuboš Tvrdoň týmto v súlade s ustanovením par. 1 3b ods. 1 Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov týmto poverujem pána Mgr. Ladislava Krechňáka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Lozorno, zastupovaním starostu obce Lozorno bez obmedzenia v plnom rozsahu pôsobností, oprávnení a kompetencií starostu obce Lozorno.
  Menovaný ako zástupca starostu plní úlohy stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Rozhodnutie o poverení zastupovaním starostu (PDF dokument)

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 07.12.2018


  Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

  Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štátv vrátane Slovenskej republiky ruší.
  Všetky chovy ošípaných - teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (CEHZ)!
  Registráciu chovu je možné vykonať na RVPS Senec v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod. na adrese: Svätoplukova 50, 903 01 Senec.
  V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec - telefón: 02/45926212.

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 06.12.2018


  Rozpočet obce Lozorno na r. 2019

  Rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 25.10.2018


  Programový rozpočet

  Programový rozpočet obce Lozorno na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  a 2021.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 11.10.2018


  Oznámenie - zverejnenie zámeru

  Obec Lozorno v zmysle par 9a) ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti p. Stanislava VYORALA a manž. Jarmile VYORALOVEJ zo dňa 10.10.2018, zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku Obce Lozorno. Viac informácií nájdete TU v PDF dokumente.

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 10.10.2018 | Zmenené: 12.10.2018


  Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

  Návrh - Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 18.09.2018


  Schvaľovacie protokoly programov záchrany vybraných jaskýň

  Kategória: Úradná tabuľa. Dátum zverejnenia: 12.09.2017


  Rozhodnutie

  Rozhodnutie - povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd z mechanicko-biologickej ČOV Lozorno do recipienta Suchý potok

  Kategória: Životné prostredie a odpadové hospodárstvo. Dátum zverejnenia: 27.06.2017


  Príprava nového územého plánu obce Lozorno

  Milí Lozorňania,

  venujte prosíme pozornosť tejto výzve a zapojte sa aj osobne do príprav nového územného plánu. Lozorno je dnes svojou polohou atraktívna obec a záujem o ňu, bývanie a podnikanie v nej nepochybne rastie, čo sprevádza aj búrlivý územný a stavebný rozvoj obce. Preto je teraz ten čas, kedy by sme všetci mali venovať pozornosť plánovanému územnému vývoju a projektom výstavby v obci a vyjadriť svoj názor na to v akej dedine a v akom prostredí chceme žiť, ako sa má Lozorno ďalej rozvíjať, čo by sme radi v obci mali a čomu by sme naopak radi bránili.

  Proces tvorby nového územného plánu pre našu obec sa práve začal. Pripravuje sa tak najdôležitejší dokument, ktorý bude na ďalších 10 a viac rokov Lozorno mať, nový územný plán obce Lozorno. Aby bol tento naozaj dobre pripravený, kvalitný a napĺňal aj vaše predstavy a riešil udržateľný rozvoj obce, v ktorej sa nám spolu bude všetkým dobre žiť, potrebujeme aj Vašu účasť, názory a podnety, ktorým chceme venovať náležitú pozornosť.
  Vyzývame Vás preto, vyjadrite aj Vy svoj názor a požiadavky na utváranie našej obce a jej budúci stav, lebo práve týmto môžete ovplyvniť jej výzor, rozvoj a náš spoločný život v obci Lozorno.
  Podnety a požiadavky je potrebné podať elektronicky alebo písomne na Obecný úrad Lozorno do 31.1.2017. Pomôcť v tom Vám môže tento formulár, ktorý môžete vyplniť a odoslať. Môžete spísať aj vlastný podnet, ktorý bude presne podľa Vašich predstáv a doručiť ho na Obecný úrad Lozorno.
  Za akýkoľvek Váš príspevok Vám ďakujeme a sľubujeme, že neskončí v koši.

  Komisia OZ pre spracovanie územného plánu
  Ing. J. Bojkovská, predseda

  Formuláre pre podávanie podnetov:

  Kategória: Oznamy obce. Dátum zverejnenia: 20.01.2017


   OZ Wellgiving v spolupráci s obcou Lozorno srdečne pozýva na

  STRETNUTIE S OBČANMI A NEZISKOVÝMI ORGANIZÁCIAMI V LOZORNE

  Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne alebo sociálneho charakteru... 

  Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje. Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.

  Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania. 

  Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno. Tešíme sa! 

  Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.  

   

  Kategória: Oznamy obce.


  Zverejnenie zámeru prenajať majetok obce Lozorno z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer na stiahnutie vo formáte .pdf

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Oznámenie o začatí konania o povolení stavby "Rodinný dom" s prípojkami inžinierskych sietí

  Kategória: Úradná tabuľa.


  Projekty EÚ

  Rozšírenie kapacity
  ČOV Lozorno

  Skvalitnenie odborných 
  učebníc na ZŠ Lozorno

  Dokumenty OZ

  Zvukový záznam zo zasadnutia OZ 29.10.2019
  MP3 210 MB
  Zápis z OZ zo dňa 29.10.2019
  pdf [1.09 MB]
  Uznesenia OZ zo dňa 29.10.2019
  pdf [2.31 MB]

  Dôležité telefónne čísla

  Obecný úrad
  +421 (2) 6920 4311

  Obecná polícia
  +421 918 411 583

  Hlásenie požiaru
  +421 (2) 6596 8804
  +421 905 912 976
  +421 907 119 482

  Lozorno, s. r. o.
  +421 948 522 506
  +421 (2) 6920 4320
  poruchy vody,
  kanalizácie a iné

  Záznamy z kamerového systému v Lozorne

  Pozrite si záznamy z kamerového systému

  Napíšte nám

  Ochrana pred robotmi:
  Dva plus šesť je (odpovedzte slovom)

  LOZORNO spol. s r.o.

  Galéria

  Nové vo fotogalérii

  Koncert ZáhorienkaKoncert Záhorienka
  6. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní6. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní

  Región Záhorie


  Sprievodca regiónom

  Aké bude počasie

  In-počasie Meteoinfo

   

  Platená inzercia

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2019