Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry


  Na začiatok

  Zoznam uznesení

  Uznesenie zo 7. zasadnutia OZ, dňa 24. 06. 2010

  OZ poveruje starostku a ukladá prednostke OÚ v spolupráci s finančnou komisiou a hlavným kontrolórom vypracovať úpravu rozpočtu a zníženie výdavkov tak, aby bol rozpočet k 31.12.2010 vyrovnaný.  

  OZ schvaľuje termín zhromaždenia občanov na 1.7.2010 o 18:00 v CK Lozorno - téma prerokovanie „Zadania pre zmeny a doplnky č. 3 územného plánu Lozorno". 

  OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

  OZ schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 97986 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, z:

  OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2009.

  OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2009

  OZ ukladá konateľovi LOZORNO spol. s r.o. sprehľadniť odber vody, pripraviť návrh opatrení na sprehľadnenie vlastných odberov z vlastných studní, pripojenie dažďových zvodov do obecnej kanalizácie. 

  OZ ukladá prednostke p. Ľubici Havranovej zabezpečiť vypracovanie zoznamu domácností nenapojených na obecnú kanalizáciu v zmysle zákona. 

  OZ berie na vedomie správu prednostky p. Havranovej o úspešnom priebehu „Sviatku hudby". 

  Na základe žiadosti objednávateľa, ATELIÉR OLYMPIA s.r.o. ponúkol obci Lozorno spracovaný ÚPD v digitálnej podobe za cenu 3250 €. OZ neschválilo odkúpenie ÚPD v digitálnej podobe od firmy ATELIÉR OLYMPIA. 

  OZ schvaľuje komisiu v zložení :

  ktorá bude riešiť vysporiadanie p. č. 9186/2 a posúdenie preložky obecného vodovodu v časti na p.r. 9308/75 na Zvončínskej ul. - vlastník p. Bernard Hurbanič. 

  OZ súhlasí s ponechaním pôvodného nájmu MMI Gastro s.r.o. vo výške 1000 € bez DPH do termínu 31.12.2010. 

  Zoznam uznesení

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020