Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabozrakých, alebo špecializované či staršie prehliadače. Prejsť na grafickú verziu.

Úvodná stránka | Preskočiť na obsah | Preskočiť na subnavigáciu | Preskočiť na spodnú navigáciu

Hlavná navigácia

 • en
 • Na začiatok

  Subnavigácie

  Obecné zastupiteľstvo

  Zmluvy, objednávky, faktúry


  Na začiatok

  Zoznam uznesení

  Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,
  dňa 15. 12. 2010

  Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 • Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 • Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a poverenie poslanca zastupovaním starostu (zástupca starostu) v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 • Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
 • Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
 • Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce.
 • Uznesenie k bodu č. 1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

  Uznesenie č. 1
  Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

  A. berie na vedomie

 • výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
 • vystúpenie novozvoleného starostu
 • B. konštatuje, že

 • novozvolený starosta obce Ľubomír Húbek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Lozorno.
 • zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  Oľga Božecová PhDr.
  Alojz Dvoran
  Ľubomír Gombita Ing.
  Adriana Jánošová
  Andrej Kavický Bc.
  Mária Oravcová Ing.
  Dana Rušinová Mgr.
  Štefan Valent
  Juraj Vlček Mgr.
 • Uznesenie k bodu č. 2.

  Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení predpisov a poverenie poslanca zastupovaním starostu (zástupca starostu) v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

  Uznesenie č. 2
  Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

  A. poveruje:
  poslanca Ing. Oravcovú Máriu a PhDr. Božecovú Oľgu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších.

  B. schvaľuje:
  - poverenie starostom obce za zástupcu starostu : PhDr. Božecovú Oľgu,
  - sobášiacich: Ľubomíra Húbeka - starostu obce a poslankyňu Adrianu Jánošovú.

  Uznesenie k bodu č. 3.

  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií

  Uznesenie č. 3
  Obecné zastupiteľstvo v Lozorne

  A. zriaďuje
  komisie, a to
  Finančno-ekonomickú
  Výstavby, dopravy, životného prostredia
  Športovú
  Kultúry a spolupráce so spoločenskými organizáciami
  Školskú a Sociálno - zdravotnú
  Verejného poriadku, bezpečnosti rómskych otázok a riešenie konfliktných situácii

  B. volí
  1. Komisia: Finančno-ekonomická
  Predseda: Mgr.Bc. Vlček Juraj
  Členovia: Ing. Gombita Ľubomír
  Mgr. Rušinová Dana

  2. Komisia: Výstavby, dopravy, životného prostredia
  Predseda: Štefan Valent
  Členovia: Ing. Oravcová Mária
  Kavický Andrej Bc.

  3. Komisia: Športová
  Predseda : Dvoran Alojz
  Členovia: Štefan Valent
  Zástupcovia športových oddielov

  4. Komisia: Kultúry a spolupráce so spoločenskými organizáciami
  Predseda: Mgr. Rušinová Dana
  Členovia: Jánošová Adriana

  5. Komisia: Školská a Sociálno - zdravotná
  Predseda : PhDr. Oľga Božecová
  Členovia: Adriana Jánošová

  6. Komisia: Verejného poriadku, bezpečnosti rómskych otázok a riešenie konfliktných situácii
  Predseda: Kavický Andrej Bc.
  Členovia: Mgr.Bc. Vlček Juraj

  Uznesenie k bodu č. 4.

  Voľba členov obecnej rady

  Uznesenie č. 4
  Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
  A. zriaďuje
  obecnú radu

  B. volí
  za členov obecnej rady poslancov:
  PhDr. Božecová Oľga (zástupca starostu podľa zák. 369/90 Zb. §14)
  Ing. Gombita Ľubomír
  Dvoran Alojz
  Poradný hlas: Hlavný kontrolór obce

  Uznesenie k bodu č. 5.

  Určenie mesačného platu starostu

  Uznesenie č. 5
  Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
  určuje
  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 2 150 eur/mes.

  Ľubomír Húbek, starosta obce

  Zoznam uznesení

  Na začiatok


  Obec Lozorno 2020