Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Verejné obstarávanie » Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Erb obce LozornoObec Lozorno je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Štatutárny zástupca: Ľuboš Tvrdoň, starosta
E-mail: starosta@lozorno.sk
Telefón: +421 905 530 623
Kontaktná osoba: Ing. Šefčíková Dana
Tel: +421 2 6920 4360
E-mail: sefcikova@lozorno.sk

Bankové spojenie: PRIMA banka
Číslo účtu: 320 374 7001/5600
IČO: 00304 905
DIČ: 2020 643669
DPH: Obec Lozorno nie je plátcom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Lozorno v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Lozorno, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg