Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Zoznam uznesení

Uznesenie zo 6. zasadnutia OZ, dňa 27. 05. 2010

OZ ukladá prednostovi OÚ zaradiť do programu OZ každý mesiac nasledovné body: 

  1. finančná a hospodárska správa obce Lozorno
  2. správa o hospodárení LOZORNO s.r.o.
    P. Foltýn Juraj informoval o ukončení stavby viacúčelového ihriska, o daňovej kontrole LOZORNO s.r.o. a o princípoch vymáhania pohľadávok LOZORNO s.r.o. voči neplatiteľom.

Starostka obce informovala, že bola podaná žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov adresovaná na Krajský školský úrad Bratislava z dôvodu riešenia havarijnej situácie na ZŠ. 

OZ súhlasí s majetkovo-právnym usporiadaním, odkúpením časti pozemku parc.č. 9319 o výmere 67 m2 (diel č. 2 podľa GP č. 1/2007) v cene 10 €/m2 od spoluvlastníčok p. Rácovej Štefánie v podiele 1/3, Andrlíkovej Aleny v podiele 1/3 a Bojkovskej Márie v podiele 1/3 s tým, že poplatky za návrh na vklad znáša v plnom rozsahu kupujúci. 

MVDr. V. Bečár doporučil v priebehu júna 2010 zvolať verejnú schôdzu občanov, na ktorej by boli okrem iného prejednané zmeny a doplnky ÚPN Lozorno č. 3/2010 a informoval prítomných o súčasnom finančnom stave obce Lozorno. Navrhol pravidelne sa zaoberať daným stavom a nemíňať finančné prostriedky mimo rozpočtu. 

OZ ukladá prednostovi J. Foltýnovi a p. starostke prísne sledovanie a dodržiavanie rozpočtových pravidiel a zamedzenie plytvania finančných zdrojov z rozpočtu obce Lozorno. 

OZ ukladá prednostovi J. Foltýnovi pripraviť cenník a systém spoplatňovania zberného dvora v obci Lozorno do termínu budúceho zasadnutia OZ. 

Predseda komisie výstavby Hurbanič M. doporučuje riešiť problém s prechodom a prejazdom na ul. Orechová a odporúča vedeniu obce zvolať stretnutie vlastníkov pozemkov pod cestou na ul. Orechová v smere od MŠ po Hlavnú (pozemok p. Šablicu a p. Hajzochovej). 

Predseda Komisie sociálnej p. Švajdlenková doporučuje, aby OZ uložilo prednostovi obce zabezpečiť vypracovanie článku do novín ohľadom možnosti výberu lekára pre dospelých v obci Lozorno. 

Starostka obce informovala prítomných o ďakovnom liste od splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport p. D. Galisa v súvislosti s výstavbou multifunkčného ihriska v obci a o organizačnom zabezpečení volieb.

Zoznam uznesení