Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Zoznam uznesení

Mimoriadne zasadnutie OZ dňa 09. 06. 2010

Bol prerokovaný jeden bod, ku ktorému poslanci nemali pripomienky. MVDr. Bečár V. konštatoval, že rokovanie k tomuto bodu je bezpredmetné vzhľadom na skutočnosť, že po poslednej novele Zákona o obecnom zriadení, účinnej od 1.4.2010 je v kompetencii starostu menovanie a odvolávanie prednostu, ako aj vydávanie organizačného poriadku. Poslancami nebol prednesený žiaden návrh na vydanie uznesenia.

Zoznam uznesení