Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Zoznam uznesení

Uznesenie zo 7. zasadnutia OZ, dňa 24. 06. 2010

OZ poveruje starostku a ukladá prednostke OÚ v spolupráci s finančnou komisiou a hlavným kontrolórom vypracovať úpravu rozpočtu a zníženie výdavkov tak, aby bol rozpočet k 31.12.2010 vyrovnaný.  

OZ schvaľuje termín zhromaždenia občanov na 1.7.2010 o 18:00 v CK Lozorno - téma prerokovanie „Zadania pre zmeny a doplnky č. 3 územného plánu Lozorno". 

OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

OZ schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 97986 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, z:

  • rezervného fondu 84 358 €
  • návratných zdrojov financovania 13 627 € 

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2009.

OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2009

OZ ukladá konateľovi LOZORNO spol. s r.o. sprehľadniť odber vody, pripraviť návrh opatrení na sprehľadnenie vlastných odberov z vlastných studní, pripojenie dažďových zvodov do obecnej kanalizácie. 

OZ ukladá prednostke p. Ľubici Havranovej zabezpečiť vypracovanie zoznamu domácností nenapojených na obecnú kanalizáciu v zmysle zákona. 

OZ berie na vedomie správu prednostky p. Havranovej o úspešnom priebehu „Sviatku hudby". 

Na základe žiadosti objednávateľa, ATELIÉR OLYMPIA s.r.o. ponúkol obci Lozorno spracovaný ÚPD v digitálnej podobe za cenu 3250 €. OZ neschválilo odkúpenie ÚPD v digitálnej podobe od firmy ATELIÉR OLYMPIA. 

OZ schvaľuje komisiu v zložení :

  • Ing. Bojkovská - predseda
  • MVDr. Bečár
  • P. Hurbanič
  • P. Švajdlenková

ktorá bude riešiť vysporiadanie p. č. 9186/2 a posúdenie preložky obecného vodovodu v časti na p.r. 9308/75 na Zvončínskej ul. - vlastník p. Bernard Hurbanič. 

OZ súhlasí s ponechaním pôvodného nájmu MMI Gastro s.r.o. vo výške 1000 € bez DPH do termínu 31.12.2010. 

Zoznam uznesení