Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky

Zoznam uznesení

Uznesenie z 9. zasadnutia Obecného zatupiteľstva, dňa 30. 09. 2010

OZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Ing. Ragasovej Jany po uvoľnenom mandáte doterajšieho poslanca p. Eliaša Štefana.  

OZ berie na vedomie informáciu p. starostky o výsledku referenda v obci Lozorno, ktoré sa uskutočnilo v zmysle rozhodnutia prezidenta SR. 

Konateľ spoločnosti p. Foltýn informoval prítomných o hospodárení LOZORNO spol. s. r. o. za obdobie 07-08/2010. 

OZ v Lozorne : 

a/ schvaľuje pre r. 2011 výšku ceny vodného : 1,0169 €/m3 + DPH

ceny stočného : 1,2345 €/m3 + DPH,

tak ako bola schválená uznesením č. 86/2009 pre r. 2010

b/ poveruje konateľa spoločnosti LOZORNO s.r.o. p. Foltýna, aby podal žiadosť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

OZ ukladá poslancovi MVDr. V. Bečárovi, aby do budúceho zasadnutia OZ kreoval komisiu, ktorá pripraví analýzu doterajšieho hospodárenia a návrh finančného plánu LOZORNO spol.s.r.o.

OZ schvaľuje predložený návrh zmluvy o dielo medzi Obcou Lozorno a LOZORNO spol. s r.o. Predmetom zmluvy je úprava trávnatých plôch a živých plotov v obci Lozorno a pod. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria jej prílohy 1 a 2. 

Prítomní poslanci poverili konateľa LOZORNO spol. s r.o. p. Foltýna, aby urýchlene opravil rozpadajúci sa poklop na Hlavnej ulici.

OZ berie na vedomie informáciu konateľa LOZORNO spol. s r.o. p. Foltýna o výzve, ktorá bude rozposlaná občanom, ktorí doteraz neboli napojení na obecnú kanalizáciu v lokalitách, v ktorých je vybudovaná obecná kanalizácia.

MVDr. V. Bečár podal správu o hospodárení Obce Lozorno za obdobie 01-08/2010 a zároveň podal informáciu o pohľadávkach po lehote splatnosti.

OZ berie na vedomie správu o hospodárení obce Lozorno za obdobie 01-08/2010, ktorú podal predseda finančnej komisie MVDr. Bečár.

OZ schvaľuje upraviť pôvodnú sumu 20 000 € v rozpočte na r. 2010 na 11 000 €, ktoré budú poskytnuté pre Športový klub Lozorno formou dotácie.

OZ prerokovalo a schválilo úpravy rozpočtu na r. 2010. Zároveň poveruje prednostku obecného úradu, aby zabezpečila zapracovanie všetkých schválených úprav a zmien rozpočtu na r. 2010.

OZ berie na vedomie informáciu o pohľadávkach, ktoré má obec voči FO a PO a budú sa riešiť v komisii, ktorá vznikla na dnešnom zasadnutí OZ a analýza bude predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí OZ.

OZ ukladá prednostke OÚ Lozorno p. Havranovej, aby do 10.10.2010 pripravila zmenu vo VZN k DzN tak, aby daňovníci v položke priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavebníctvu boli zaťažené daňou 1,327 €/m2.

OZ súhlasí so zadaním vypracovania PD R-PROJECT INVEST, s.r.o, v zmysle predloženej cenovej ponuky na stavbu „Rozšírenie miestnej komunikácie v úseku Zohorská ul.-Gozovská ul."

OZ odporúča žiadosť p. Jozefa Mackoviča, 900 55 Lozorno č. 304 o odstránenie závad prerokovať v komisi pre výstavbu a dopravu.

OZ odporúča riešiť problém odtoku dažďovej vody na ul. Kvetnej na komisii pre výstavbu a dopravu.

OZ odporúča žiadosť p. Rončkeviča Vladimíra, 900 55 Lozorno č. 272 o odstránenie závady odtoku dažďovej vody riešiť na zasadnutí komisie pre výstavbu a dopravu s tým, že bude prizvaná riaditeľka Centra kultúry Lozorno p. Rušinová.

OZ súhlasí na základe osobného prerokovania s vlastníkmi s odkúpením pozemkov v lokalite „Trávniky", ktoré sú telesom panelovej cesty za kúpnu cenu 1 €.

Pozemky budú odkúpené nasledovne : 

Parc.č. 9308/54 - 205 m2 od vlastníkov Jany a Petra Ragasových, Orechová 934/7, Lozorno v podiele 1/1,

Parc.č. 9308/29 - 135 m2 od vlastníčky Márie Lančaričovej, Karpatská č. 377, Lozorno v podiele 1/1,

Parc.č. 9308/32 - 131 m2 od vlastníčky Boženy Drahošovej, Hlavná č. 325/46, Lozorno v podiele 1/1.

V prípade, že obec nadobudne pozemky reg. „E" č. 9375/102 - ostatná plocha do vlastníctva od SPF, odpredá tieto vyššie uvedeným menovaným.

OZ ruší uznesenie č. 50/2010 zo dňa 05.08.2010.

OZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 9124/3, diel 4 o výmere 2m2, diel 6 o výmere 12 m2 žiadateľom Jozefovi a Beáte Gašparových, ul. Lesná č. 410, Lozorno v cene 28,50 €/m2. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do KN, vrátane vypracovania GP si zabezpečia kupujúci na vlastné náklady. V kúpno-predajnej zmluve musí byť zakomponované vecné bremeno na kanalizačný zberač.

OZ poveruje p. starostku obce, aby kontaktovala p. Došeka a zabezpečila dovoz štrkovej drte na príjazdovú cestu do rómskej osady v Lozorne v zmysle podnetu prítomných rómskych občanov. 

Zoznam uznesení