Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Prechod na začiatok stránky
Obecné zastupiteľstvo » Návrhy VZN

Návrhy VZN

 
VloženéNázovLinkaPríloha 1Príloha 2
19.11.2019 Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení pre rok 2020 - pdf    [485.99 KB] -
19.11.2019 Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č.4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno v znení všeobecne záväzného nariadenia č.4/2019 - pdf    [363.31 KB] -
19.11.2019 Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - pdf    [392.97 KB] -
21.10.2019 Návrh VZN, ktorým sa stanovuje štatút periodika Lozorno - pdf    [276.43 KB] -
07.10.2019 Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj - pdf    [363.14 KB] pdf    [270.45 KB]
03.09.2019 Návrh VZN o dani z nehnutelností - pdf    [302.05 KB] -
03.09.2019 Návrh VZN o dani za nevýherné hracie prístroje - pdf    [263.08 KB] -
03.09.2019 Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva - pdf    [273.72 KB] -
03.09.2019 Návrh VZN o dani za predajné automaty - pdf    [268.34 KB] -
03.09.2019 Návrh VZN o dani za psa - pdf    [257.7 KB] -
03.09.2019 Návrh VZN o príspevku na rozvoj detí a mládeže - pdf    [271.3 KB] -
03.09.2019 Návrh VZN o dotáciach - pdf    [329.43 KB] pdf    [46.39 KB]
03.09.2019 Návrh VZN o dani za ubytovanie - pdf    [268.24 KB] pdf    [54.85 KB]
05.06.2019 Návrh VZN o zákaze niektorých činnosti na území obce Lozorno - pdf    [299.64 KB] -
05.06.2019 Návrh VZN o ododržiavani čistoty a poriadku na území obce Lozorno - pdf    [400.96 KB] -
15.04.2019 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lozorno - pdf    [251.18 KB] -
22.02.2019 Návrh VZN, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lozorno. - pdf    [193.55 KB] -
22.02.2019 Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o sume, spôsobe jej určenia a platenia úhrady za poskytované sociálne služby. - pdf    [356.5 KB] -
22.02.2019 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - pdf    [186.26 KB] -
05.12.2018 Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj - pdf    [352.27 KB] -
04.10.2018 Návrh VZN 4/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - pdf    [283.65 KB] -
04.10.2018 Návrh VZN 3/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - pdf    [283.3 KB] -
28.05.2018 Návrh VZN 2/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - pdf    [283.22 KB] doc    [593 KB]
12.01.2018 Návrh VZN 1/2018 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - - pdf    [286.3 KB]
28.11.2017 Návrh VZN 3/2017 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - - pdf    [285.9 KB]
12.09.2017 Návrh VZN 2/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - - pdf    [285.99 KB]
09.06.2017 Návrh VZN 1/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno - - pdf    [289.12 KB]
21.11.2016 Návrh VZN 3/2016 O miestnom poplatku za rozvoj v obci Lozorno - - pdf    [295.3 KB]
10.10.2016 Návrh VZN 2/2016 určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno. - - pdf    [282.83 KB]
02.09.2013 Návrh VZN 3/2013, ktorým sa mení záväzná časť Územného plánu obce Lozorno vyhlásená VZN č. 1/2003 zo dňa 25.3.2003 v znení VZN č. 1/2007, VZN č. 1/2008, VZN č. 2/2008 a VZN č. 5/2010. - - pdf    [182.69 KB]