Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Hlavné menu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah | Prechod na aktuality
Textová verzia | Titulka Kontakty Tlačiť
Rýchla navigácia
Prechod na začiatok stránky

Zvýšené nebezpečenstvo vniku požiarov

LozornoVážení občania,

v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí.
Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý počet požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najvačšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov, to aj napriek tomu, že vypaľovanie suchej trávy a mých porastov je zákonom zakázané.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti,
  • zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde móže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení par. 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, móže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 E.
Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme, čo je 50 m od hranice lesného pozemku.

Veríme, že svojím zodpovedným konaním prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Dokument Relácia k ochrane lesov pred požiarmi vo formáte PDF.

 


Posledná úprava: 01.06.2017

Späť na úvodnú stránku